درست وقتی که احساس می کنی از یک اتفاق تجربه کسب کردی و میخوای دفعه ی کار را درست انجام بدی ، با یک تجربه جدید در عین تکراری بودن موقعیت مواجه میشی... پس از سر گذراندن یک تجربه ناخوشایند صرفا دلیلی بر موفقیت تکرار آن نیست!