اراده یکی از عادتی ترین ویژگی ها است. یعنی اگر عادت شود قوی است. باید تکرار شود تا محکم گردد، طوری که دیگر نیاز به تفکر و تلنگر برای به راه انداختنش نباشد. راه عادت شدن اراده هم تکرار و عدم نوسان در این تکرارِ با اراده بودن است. هرکاری، کافی است انجام شود و تکرار شود و عادت شود تا اراده ی انجام آن همیشگی شود. به قول معروف همان Just Do It ... :)