میریم که باهم داشته باشیم یه دور دیگه دانشگاه و راه دور و کوله پشتی و سفر و کتاب و تمرین و پروژه و میانترم و پایانترم و استاد و نمره و ۹ رو ده کن و عشق و عاشقی و ... ٱه :|