باید از سمت خدا معجزه نازل بشود

تا دلم باز دلم باز دلم دل بشود ...